روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

شنبه ها و ایده ها – جلد پارچه ای

TAGS: None

یک ایده که چند روز پیش  دیدم جلد کردن دفتر و دفتر یاداشت با پارچه هست .

میتونیم با پارچه های جورواجوری دفتر هامونو جلد کنیم! من که از دیدنش خوشم امد.  از پارچه های اضافی و یا حتی لباسهایی که دیگه استفاده ندارند هم میشه برید و به عنوان جلد ازشون استفاده کرد .

 

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.