روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

بش میرسی?

Tags:

چند سال که کوهنوردی کنی میفهمی توی بعضی از مسیر ها نه پشت سرت را باید نگاه کنی و نه بیش از ۱۵ متر جلوترت را. فقط هر چند دقیقه یک باری مسیرت را از روی راهنما چک میکنی که خارج نشی. فقط اینطوری میتونی جلوی مغزت را بگیریی که نا امیدت نکنه. حالا فکر کن برا بقیه چیزا هم همین! چه فرقی داره …

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.