روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

یه دستور دیگه برا ترمینال

Tags: , ,

سیستم عامل به این فوضولی ندیدم این دستور رو تو ترمینال بزن

تا بفهمید من چی میکشم:

history | awk ‘{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] ” ” i}}’|sort -rn|head

*منبع از وبلاگ mola

Tags: , ,

Leave a Reply


7 − = 2

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.