روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

یه دستور دیگه برا ترمینال

Tags: , ,

سیستم عامل به این فوضولی ندیدم این دستور رو تو ترمینال بزن

تا بفهمید من چی میکشم:

history | awk ‘{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] ” ” i}}’|sort -rn|head

*منبع از وبلاگ mola

یه چیز حالب توی وبلاگ کیبرد ازاد.

Tags: , , ,

امروز بازم یه چیز جالب برای چک کردن اتصال به اینترنت یاد گرفتم از توی وبلاگ کیبرد ازاد:

یه دستوره که توی ترمینال وارد میکنرد و با این دستور سیستم هر چند ثانیه یه بار با یه

بوق کوتاه به شما خبر میده که به نت وصلید یا نه .

توی ترمینال وارد کنید ping -i 42 -a 4.2.2.4 که البته اون ۴۲ را میتونید هر مقدار دیگه ای

رو به دلخواه خودتون وارد کنید ۴۲ در اینجا وقفه ی زمانی رو معین میکنه.

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.