روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

من و جو ترمینال و لینوکس .

Tags: ,

تو خونه طبق معمول پای کامپیپتر بودم که تاکس به موبایلم زنگ زد

و گفت:

؟where are you now

ما که حسابی تو جو لینوکس بودیم ترمینال رو باز کردیم و زدیم

narcissus@narcissus-desktop:~$ pwd
/home/narcissus


و نتایج حاصله را به تاکس گزارش دادیم تاکس مونده بود به من نابغه چی بگه!؟

تاکس بیچاره راه خونه ی ما رو گم کرده بود (تقصیری نداره مدت زیادی نیست

اومده ایران  اگه گیر دو سه تا ادم مثل من بیوفته تو این سن الزایمر نگیره میتونه

تو قسمت بعدی فیلم جان سخت نقش اول بشه ). در همون حال قریب به جنون

از من پرسید چجور برگردم home  ما هم که هنوز از جو خارج نشده بودیم گفتیم

تو ترمینال بزن cd یا ~(برا برگشت به دایرکتوری خانگی).

تاکس از خیر راهنمایی گرفتن از ما گذشت و ما هم چنان در جو ترمینال و لینوکس

بودیم که به ناگه احساس  گرسنگی از شکم به مغز ما رسوخ کرد و امکان تفکر از

ما ربود ما نیز که هم چنان در جو بودیم در ترمینال تایپ کردیم ls تا غذایی بیابیم

ولی افاقه نکرد پس به سوی مخلفات ls شتافتیم .

تو این مقاله ها خونده بودیم که ls -la یه کارایی میکنه ول نمیدونستیم که تاریخ رو

میاره پیش رومون .ما رو میگی چند دقیقه ای به خواندم علم تاریخ دایرکتوری و فایل

شناسی و چند و چون مالکیت خود پرداختیم ولی گرسنگی یک سو علم تاریخ

یک سو و ان هنگام بود که فهمیدیم فایده ای ندارد و باید راه دیگری یافت .پس از ان

دنبال ادرس مخازن یخجال خانه یمان بودیم تا از ان غذا دانلود کنیم که احل خانه مارا

از جو به زمین اوردند و شیپور -بیا شام بخور – ما را از دنیای لینوکس

به پای سفره ی شام رهنمون ساخت .

-راسی کسی خبری از تاکس نداره؟

یه دستور دیگه برا ترمینال

Tags: , ,

سیستم عامل به این فوضولی ندیدم این دستور رو تو ترمینال بزن

تا بفهمید من چی میکشم:

history | awk ‘{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] ” ” i}}’|sort -rn|head

*منبع از وبلاگ mola

یه چیز حالب توی وبلاگ کیبرد ازاد.

Tags: , , ,

امروز بازم یه چیز جالب برای چک کردن اتصال به اینترنت یاد گرفتم از توی وبلاگ کیبرد ازاد:

یه دستوره که توی ترمینال وارد میکنرد و با این دستور سیستم هر چند ثانیه یه بار با یه

بوق کوتاه به شما خبر میده که به نت وصلید یا نه .

توی ترمینال وارد کنید ping -i 42 -a 4.2.2.4 که البته اون ۴۲ را میتونید هر مقدار دیگه ای

رو به دلخواه خودتون وارد کنید ۴۲ در اینجا وقفه ی زمانی رو معین میکنه.

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.