روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

Stephen Fry و اشنایی با نرم افزار ازاد.

Tags: , , ,

شاید دوست داشته باشید که ببینید که Stephen Fry چجور میخواد مارو

با نرم افزار ازاد اشنا کنه .

ایا واقعان میخواید بدونید ؟

خوب پس به این لینک برید.

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.